أهلا بك في أوراقي اطلع جديدنا

{"id":7872917602531,"title":"Printable Daisies English Preparation book","handle":"printable-daisies-english-preparation-book","description":"\u003cp class=\"p1\" dir=\"rtl\" style=\"margin: 0px; font-stretch: normal; font-size: 17px; line-height: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;\"\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eدفتر\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eتحضير\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eاللغة\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eالانجليزية\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eالقابل\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eللطباعة\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eصيغة\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e PDF \u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eحجم\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eالصفحات\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e A4   \u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"p1\" dir=\"rtl\" style=\"margin: 0px; font-stretch: normal; font-size: 17px; line-height: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;\"\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eدفتر\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eتحضير\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eقابل\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eللطباعة\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eبشكل\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eمبتكر\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eوممتع\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eلمعلمي\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eاللغة\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eالإنجليزية\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eيحتوي\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eالدفتر\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eعلى\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e 15 \u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eصفحة\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eيمكن\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eتكرارها\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eحسب\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eالرغبة عند\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eالطباعة\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e. \u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"p1\" dir=\"rtl\" style=\"margin: 0px; font-stretch: normal; font-size: 17px; line-height: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;\"\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eالصفحات\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eبالترتيب\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e:\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"p1\" dir=\"rtl\" style=\"margin: 0px; font-stretch: normal; font-size: 17px; line-height: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;\"\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003e•غلاف\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"p1\" dir=\"rtl\" style=\"margin: 0px; font-stretch: normal; font-size: 17px; line-height: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;\"\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e•\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eصفحة\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eللسيرة\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eالذاتيه\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e My C.V. \u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"p1\" dir=\"rtl\" style=\"margin: 0px; font-stretch: normal; font-size: 17px; line-height: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;\"\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e•\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eصفحة\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eللتنمية\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eالمهنية\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"p1\" dir=\"rtl\" style=\"margin: 0px; font-stretch: normal; font-size: 17px; line-height: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;\"\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e•\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eصفحة\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eلنشاطات\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eالمعلم\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eخلال\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eالفصل\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eالدراسي\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"p1\" dir=\"rtl\" style=\"margin: 0px; font-stretch: normal; font-size: 17px; line-height: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;\"\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e•\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eرؤية\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eواستراتيجية\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eورسالة\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eوزارة\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eالتربية\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"p1\" dir=\"rtl\" style=\"margin: 0px; font-stretch: normal; font-size: 17px; line-height: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;\"\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e•\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eرؤية\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eورسالة\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eالتوجيه\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eالعام\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eللغة\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eالانجليزية\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"p1\" dir=\"rtl\" style=\"margin: 0px; font-stretch: normal; font-size: 17px; line-height: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;\"\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e•\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eصفحة\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eللقيم\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eالتربوية\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eللمرحلة\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"p1\" dir=\"rtl\" style=\"margin: 0px; font-stretch: normal; font-size: 17px; line-height: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;\"\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e•\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eصفحة\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eللتقويم\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eالدراسي\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"p1\" dir=\"rtl\" style=\"margin: 0px; font-stretch: normal; font-size: 17px; line-height: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;\"\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e•\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eصفحة\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eللتوقيت\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eالمدرسي\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"p1\" dir=\"rtl\" style=\"margin: 0px; font-stretch: normal; font-size: 17px; line-height: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;\"\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e•\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eصفحة\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eلتوزيع\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eالمنهج\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eالدراسي\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"p1\" dir=\"rtl\" style=\"margin: 0px; font-stretch: normal; font-size: 17px; line-height: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;\"\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e•\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eصفحة\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eخاصة\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eلغيابات\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eواستئذانات\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eالمعلم\u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"p1\" dir=\"rtl\" style=\"margin: 0px; font-stretch: normal; font-size: 17px; line-height: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;\"\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e•\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eصفحة\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eللحالات\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eالخاصة\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e\n\u003cp class=\"p1\" dir=\"rtl\" style=\"margin: 0px; font-stretch: normal; font-size: 17px; line-height: normal; -webkit-text-size-adjust: auto;\"\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e•\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eفورمة\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eالتحضير\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eللمرحلة\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eالثانوية\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eبطريقة\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s1\"\u003eمبتكرة\u003c\/span\u003e\u003cspan class=\"s2\" style=\"font-family: UICTFontTextStyleBody;\"\u003e \u003c\/span\u003e\u003c\/p\u003e","published_at":"2024-01-16T13:14:34","created_at":"2022-09-20T10:51:21","vendor":"ms.kay's english store متجر","type":"","tags":[],"price":500,"price_min":500,"price_max":500,"price_varies":false,"compare_at_price":null,"compare_at_price_min":0,"compare_at_price_max":0,"compare_at_price_varies":true,"all_variant_ids":[43359303696611],"variants":[{"id":43359303696611,"product_id":7872917602531,"product_handle":"printable-daisies-english-preparation-book","title":"Default Title","option1":"Default Title","option2":null,"option3":null,"sku":"P5578S","requires_shipping":false,"taxable":false,"featured_image":null,"image_id":null,"available":true,"name":"Printable Daisies English Preparation book - Default Title","options":["Default Title"],"price":500,"weight":0,"compare_at_price":null,"inventory_quantity":-1,"inventory_management":null,"inventory_policy":"continue","inventory_in_cart":0,"inventory_remaining":-1,"incoming":false,"next_incoming_date":null,"taxable":false,"barcode":""}],"available":true,"images":["\/\/awraky.com\/cdn\/shop\/products\/29177737-7135-4C14-A3B8-A5446ABAC1D5_95666063-348f-4f1c-92df-7f74973b036b.png?v=1695587407","\/\/awraky.com\/cdn\/shop\/products\/C91DE2E5-434B-4B63-B239-AC05F0A4BB02_e0860899-f5ca-4f01-9c69-0e1fd0170a6c.png?v=1695587407","\/\/awraky.com\/cdn\/shop\/products\/4FB2855E-CC93-4306-BB63-46E156B2BB2F_e1bc05a9-c7ef-4bf2-92f9-27bd8382a66b.png?v=1695587407"],"featured_image":"\/\/awraky.com\/cdn\/shop\/products\/29177737-7135-4C14-A3B8-A5446ABAC1D5_95666063-348f-4f1c-92df-7f74973b036b.png?v=1695587407","options":["Title"],"url":"\/products\/printable-daisies-english-preparation-book"}

Printable Daisies English Preparation book

تفاصيل المنتج

دفتر تحضير اللغة الانجليزية القابل للطباعة صيغة PDF حجم الصفحات A4   

دفتر تحضير قابل للطباعة بشكل مبتكر وممتع لمعلمي اللغة الإنجليزية يحتوي الدفتر على 15 صفحة يمكن تكرارها حسب الرغبة عندالطباعة

الصفحات بالترتيب:

•غلاف 

صفحة للسيرة الذاتيه My C.V. 

صفحة للتنمية المهنية 

صفحة لنشاطات المعلم خلال الفصل الدراسي

رؤية واستراتيجية ورسالة وزارة التربية

رؤية ورسالة التوجيه العام للغة الانجليزية 

صفحة للقيم التربوية للمرحلة

صفحة للتقويم الدراسي

صفحة للتوقيت المدرسي

صفحة لتوزيع المنهج الدراسي

صفحة خاصة لغيابات واستئذانات المعلم

صفحة للحالات الخاصة 

فورمة التحضير للمرحلة الثانوية بطريقة مبتكرة 

5.000 KWD
or
تم الوصول إلى الكمية المتوفرة القصوى
x

Welcome to the Loyalty Points Demo Store :-)

Sign up and receive 5000 pts to test out in our Store.

Earning and redeeming نقاط مكافآت

$1
Earns you
5
$1
Redeems to
20.00

Ways you can earn

  • Product Purchase
  • Refer a friend
  • Share on social media

Learn more about our program